Wat doet Remedial Teaching Praktijk Wilhelminapark en voor wie?

In onze praktijk worden leerlingen begeleid van alle groepen van de basisschool.
Leerlingen krijgen individuele les op maat, die aansluit bij het niveau en de behoefte van het kind.
Remedial Teaching (RT), bijles, huiswerkbegeleiding, CITO- training voor de groepen 5 t/m 8 zijn verschillende soorten leerlingbegeleiding die in de praktijk verzorgd worden. Daarbij werken we ook aan het vergroten van het zelfvertrouwen en het verbeteren van een positief zelfbeeld.
Daarnaast wordt er ook aan leerlingen in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs huiswerkbegeleiding gegeven. Deze begeleiding kan ook in een groepje van 2 of 3 leerlingen plaatsvinden.

Een eerste afspraak, het intakegesprek

Indien gewenst, vindt er een intakegesprek plaats waarin we elkaar kunnen leren kennen. Voorafgaand aan dit gesprek kan eventueel telefonisch al in belangrijke mate aangegeven worden op welk gebied uw kind aandacht nodig heeft. Tijdens de intake wordt kennis genomen van de eventueel reeds aanwezige onderzoeksverslagen vanuit school en/of andere buitenschoolse instanties (bijvoorbeeld Eduniek, een psycholoog etc.) en uitslagen/scores van toetsen zowel methode gebonden als CITO toetsen. Contact en overleg over uw kind met de school en/of buitenschoolse instanties behoort hierbij ook tot de mogelijkheden. Dit helpt om een zo compleet mogelijk beeld te kunnen krijgen van het niveau van uw kind en waar de knelpunten precies liggen.

We zullen voorts in overleg afspraken maken over de wijze van begeleiding, het aantal lesuren, de beschikbare lesdagen e.d. Het is mogelijk om enkele losse lesuren af te nemen. Het is echter vaak zo dat er meerdere lesuren nodig zijn om een optimaal resultaat te bereiken. Tussentijds vindt er natuurlijk evaluatie plaats en bespreken we hoe we de begeleiding zullen voortzetten.

Afhankelijk van de aard van de begeleiding, stel ik zo nodig een plan van aanpak op (een handelingsplan).

Handelingsplan

In het handelingsplan wordt een analyse gemaakt van uw kind, er wordt vastgelegd wat de beoogde (kern)doelen zijn en wat we gaan doen om die doelen te bereiken binnen een vastgesteld tijdspad. Meestal wordt hiervoor een periode van 10 weken aangehouden. Zo nodig zullen wij hierbij zelf nog in de praktijk aanvullende toetsen afnemen bij uw kind.

Na dit gekozen tijdspad zal er een evaluatie plaatsvinden, waarbij gekeken zal worden of de beoogde doelen zijn behaald of eventueel moeten worden bijgesteld en hoe de lessen verder zullen gaan. Zonodig zal er dan weer een nieuw of aanvullend handelingsplan worden opgesteld.

Ook kan er soms gekozen worden voor het meegeven van wat oefenstof voor thuis. Kinderen zijn vaak gebaad bij het structureel herhalen van bepaalde moeilijkheden en problemen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een bepaalde som of het lezen van een paar bladzijdes. Maar ook aan het oefenen met een online programma voor het automatiseren van bijvoorbeeld rekenen of spelling.
Uiteraard wordt u als ouder hierover tijdig geïnformeerd.

Takenplan

Daarnaast wordt er voor alle kinderen een takenplan gemaakt waarin van elke les wordt weergegeven wat er is behandeld, met welke materialen/methoden er is gewerkt en hoe het ging.

Uiteraard zal er bij bijzonderheden tijdens de lessen contact met u worden opgenomen.