Remedial teaching betekent letterlijk herstellend/verbeterend lesgeven.
Remedial teaching is volledig toegespitst op het probleem van de leerling en biedt extra ondersteuning voor kinderen met leerachterstanden of leerproblemen op diverse gebieden zoals lezen, begrijpend/studerend lezen, taal, woordenschat, spelling, en rekenen.

 

Ook op sociaal emotioneel vlak kan de leerling worden begeleid. Leerachterstanden of leerproblemen kunnen de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van kinderen beïnvloeden en andersom. Zo kan bijvoorbeeld door een leerachterstand een negatief zelfbeeld ontstaan. Dit kan leiden tot faalangst en kinderen kunnen buiten de groep vallen of zelfs gepest worden. Een leerachterstand kan zich ook manifesteren in bepaald negatief gedrag bij kinderen. Kinderen die niet lekker in hun vel zitten kunnen hierdoor geremd worden in hun cognitieve ontwikkeling. In die gevallen zal er zowel op het cognitieve als op het sociaal-emotionele vlak aandacht aan het kind besteed moeten worden. In mijn praktijk kan ik hiermee gericht aan de slag gaan.

 

Een remedial teacher signaleert en onderzoekt allereerst de leerachterstanden in samenspraak met de ouders, de groepsleerkracht of buitenschoolse instantie. Zodra dit duidelijk is, wordt een persoonlijk plan van aanpak opgesteld. Aan de hand van dit plan wordt er stap voor stap gewerkt aan de leerproblemen en/of sociaal emotionele problemen van het kind met behulp van een gevarieerd aanbod aan lesmaterialen, diverse methodes en digitale hulpmiddelen.

Met remedial teaching wordt beoogd om de leerachterstand van het kind weg te werken of te verkleinen. Of dit mogelijk is, hangt onder meer af van de aard en de mate van de leerachterstand. Als er (ook) sprake is van een structureel leerprobleem en/of leerstoornis dan wil de remedial teacher bewerkstelligen dat het kind zich bewust wordt van ‘het probleem’ of het anders zijn. Hier beter mee om leert te gaan en zich op zijn of haar eigen niveau zal leren verbeteren, zodat de leerling het beste uit zichzelf haalt.