Soorten leerlingbegeleiding

Remedial Teaching
Remedial teaching betekent letterlijk herstellend/verbeterend lesgeven. Remedial teaching is volledig toegespitst op het probleem van de leerling en biedt extra ondersteuning voor kinderen met leerachterstanden of leerproblemen op diverse gebieden zoals lezen, begrijpend/studerend lezen, taal, woordenschat, spelling, en rekenen.

 

Ook op sociaal emotioneel vlak kan de leerling worden begeleid. Leerachterstanden of leerproblemen kunnen de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van kinderen beïnvloeden. Zo kan bijvoorbeeld door een leerachterstand een negatief zelfbeeld ontstaan. Dit kan leiden tot faalangst en kinderen kunnen buiten de groep vallen of zelfs gepest worden. Een leerachterstand kan zich ook manifesteren in bepaald negatief gedrag bij kinderen. Kinderen die niet lekker in hun vel zitten kunnen hierdoor geremd worden in hun cognitieve ontwikkeling. In die gevallen zal er zowel op het cognitieve als op het sociaal-emotionele vlak aandacht aan het kind besteed moeten worden. In mijn praktijk kan ik hiermee gericht aan de slag gaan.

 

Een remedial teacher signaleert en onderzoekt allereerst de leerachterstanden eventueel in samenspraak met de groepsleerkracht of buitenschoolse instantie. Zodra dit duidelijk is, wordt een persoonlijk plan van aanpak opgesteld, het handelingsplan genaamd. Aan de hand van het handelingsplan wordt er stap voor stap gewerkt aan de leerproblemen en/of sociaal emotionele problemen van het kind met behulp van een gevarieerd aanbod aan lesmaterialen, diverse methodes en digitale hulpmiddelen.

Met remedial teaching wordt beoogd om de leerachterstand van het kind weg te werken of te verkleinen. Of dit mogelijk is, hangt onder meer af van de aard en de mate van de leerachterstand. Als er (ook) sprake is van een structureel leerprobleem en/of leerstoornis dan wil de remedial teacher bewerkstelligen dat het kind zich bewust wordt van ‘het probleem’ of het anders zijn, hier beter mee om leert te gaan en zich op zijn of haar eigen niveau zal leren verbeteren.

Bijles

Bijles is niet hetzelfde als remedial teaching. Het is een herhaling van de reeds aangeboden leerstof tijdens de lessen op school.

Wanneer het even te snel gaat in de klas en/of bepaalde lessen zijn lastig voor uw kind dan is gerichte bijles een adequate manier om de achterstand te verhelpen. We nemen de tijd om de instructie rustig te herhalen, eventueel op verschillende manieren de uitleg opnieuw aan te bieden en zo nodig terug te grijpen naar de basis om de lesstof beter te kunnen automatiseren en zo op het huidige niveau weer te kunnen aansluiten. Er kan hier tevens geoefend worden met verschillende methodes en digitale middelen.

Huiswerkbegeleiding

In de latere groepen op de basisschool krijgt een kind vaak al wat huiswerk mee. Dit huiswerk breidt zich in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs steeds meer uit. Dat kan behoorlijk wennen zijn voor kinderen. Ze moeten leren plannen in hun eigen tijd om het huiswerk op tijd af te krijgen. Dit kan een stressvolle ervaring zijn. Zonder de juiste aandacht hiervoor kan de achterstand oplopen en kan het kind een negatieve instelling krijgen, wat op zijn beurt weer problemen met zich mee zal brengen voor het kunnen beheersen van de leerstof. Dat werkt demotiverend voor een kind.

In mijn praktijk help ik kinderen zowel vakinhoudelijk met hun huiswerk als met het maken en volgen van een goede planning. Hier hoort onder andere ook het maken van een goede verdeling van de leerstof bij, het bijhouden van een agenda en het leren maken van een goede samenvatting van de leerstof.

CITO-training

Vanaf groep 5 tot en met groep 8 kunnen kinderen te maken krijgen met de CITO (entree) toets. Deze toets behoort tot het leerlingvolgsysteem van de school en is een indicatie van de ontwikkeling en het prestatieniveau van het kind tot dan toe, afgezet tegen het landelijke gemiddelde. Vaak is de vraagstelling bij CITO toetsen anders dan de kinderen op school gewend zijn. In methodes worden de leerstofonderdelen meestal op een andere manier getoetst. Kinderen hebben daar soms moeite mee terwijl er op school te weinig tijd is om goed te oefenen. In mijn praktijk kunnen kinderen extra gerichte oefeningen krijgen en zodoende beter voorbereid zijn op de CITO toets. Ook kan het maken van de CITO toetsen stress veroorzaken bij het kind, wat de score kan beïnvloeden. Goed voorbereid zijn en weten wat je te wachten staat kan dan ook heel belangrijk zijn. Door te oefenen zal het kind weer meer zekerheid krijgen en zullen de resultaten dikwijls verbeteren.

Summerschool

De periode van 6 weken zomervakantie is voor kinderen best lang. Bij sommige kinderen zakt hun kennis tijdens de zomervakantie weg. Dit willen we natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Vooral voor kinderen die extra begeleiding naast school nodig hebben, kan dit heel belangrijk zijn.

Daarom is RT praktijk Wilhelminapark als een van de weinige ook (deels) tijdens de zomervakantie geopend. Op elk gebied kan Summerschool hulp bieden. Denk aan bijles of het bijspijkeren en herhalen van de leerstof van school. Ook kan het juist fijn zijn om specifiek met een vak aan de slag te gaan, zodat je kind na de zomervakantie de achterstand op dit gebied heeft bijgewerkt.

Het kan ook een uitkomst bieden voor jonge leerlingen die in vergelijking met de andere leerlingen in hun klas soms een beetje op hun tenen moeten lopen. Het help dan om ze wat zekerder te maken door extra meters te maken met het oefenen van (een van) de basisvakken.

Mocht u meer informatie hierover wensen, informeer dan gerust!