Algemene Voorwaarden Remedial Teaching Praktijk Wilhelminapark

Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Remedial Teaching Praktijk Wilhelminapark diensten van welke aard dan ook aan haar Opdrachtgever levert.

Definities

1.2.1 Remedial Teaching Praktijk Wilhelminapark: Eenmanszaak opererend onder de namen Remedial Teaching Praktijk Wilhelminapark, rtwilhelminapark.nl en bijlesinutrecht.nl, als zodanig ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht, zijnde leverancier van diensten aan Opdrachtgever. Hierna te noemen Opdrachtnemer.

1.2.2 Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Remedial Teaching Praktijk Wilhelminapark een overeenkomst aangegaan is voor het leveren van diensten. Hierna te noemen Opdrachtgever.

1.2.3 Leerlingbegeleiding: alle soorten diensten die Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever aan Opdrachtgever levert.

Totstandkoming van de overeenkomst

2. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever met betrekking tot het leveren van een dienst komt tot stand door ondertekening door de Opdrachtgever van een aanmeldingsformulier dan wel een schriftelijke orderbevestiging. Door ondertekening van een aanmeldformulier of orderbevestiging verklaart de Opdrachtgever deze Algemene voorwaarden te kennen en te accepteren.

BTW

3.De door Opdrachtnemer opgegeven tarieven voor haar dienstverlening zijn, tenzij anders opgegeven, exclusief BTW. Het van toepassing zijnde BTW tarief is in beginsel 0% tenzij de van overheidswege anders wordt bepaald.

Betaling

4.1 Opdrachtgever gaat ermee akkoord om de vergoeding voor de overeengekomen leerlingbegeleiding per vooruitbetaling te voldoen op een door Opdrachtnemer te bepalen bankrekening. Eerst na ontvangst van de verschuldigde bedragen vindt de leerlingbegeleiding plaats.

4.2 Overige in rekening te brengen bedragen, zoals kosten voor voorbereidende werkzaamheden en reiskosten dienen binnen 14 dagen na facturering op een door Opdrachtnemer te bepalen bankrekening bijgeschreven te zijn.

4.3 Is betaling na de in 4.2 genoemde termijn nog niet ontvangen, dan is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat hiertoe een schriftelijke ingebrekestelling noodzakelijk is.

4.4 Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is, is de Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.

4.5 Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Opdrachtnemer vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de Opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Ontbinding

5. Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is, is de Opdrachtnemer gerechtigd om Opdrachtgever schriftelijk te berichten dat de verstrekte opdracht niet uitgevoerd zal worden onverminderd hetgeen gesteld wordt in artikel 4.1 t/m 4.5. Opdrachtgever stemt er voorts mee in dat zij afstand doet van het recht om nakoming te vorderen.

Verhindering bij ziekte en/of onvoorziene omstandigheden

6.1 Wanneer Opdrachtgever verhinderd is als gevolg van ziekte en/of onvoorziene omstandigheden dan zal Opdrachtgever  dit per ommegaande zal melden aan Opdrachtnemer.  Opdrachtnemer  en Opdrachtgever zullen zich gezamenlijk inspannen om de afgesproken leerlingbegeleiding zo spoedig mogelijk in te halen op een gezamenlijk overeen te komen datum.

6.2 Wanneer Opdrachtnemer verhinderd is als gevolg van ziekte en/of onvoorziene omstandigheden dan zal Opdrachtnemer dit per ommegaande melden aan Opdrachtgever.  Opdrachtnemer  en Opdrachtgever zullen zich gezamenlijk inspannen om de afgesproken leerlingbegeleiding zo spoedig mogelijk in te  halen op een gezamenlijk overeen te komen datum.

Annulering

7.1 Annuleringen dienen schriftelijk, per e-mail of telefonisch plaats te vinden.

7.2 Bij annulering tot uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de leerlingbegeleiding worden geen annuleringskosten in rekening gebracht. In dat geval zijn alleen de kosten voor het opstellen van een handelingsplan verschuldigd.

7.3 Bij annulering tot uiterlijk 1 werkdag voor aanvang van de leerlingbegeleiding is 50% van vergoeding voor de overeengekomen leerlingbegeleiding verschuldigd.

7.4 Bij latere annulering dan vermeld in art. 7.3 is 100% van de vergoeding voor de overeengekomen leerlingbegeleiding verschuldigd.

7.5 Bij annulering door de Opdrachtnemer vindt volledige restitutie plaats.

Auteursrechten

8. Auteursrechten op het opleidingsmateriaal en aanvullende documentatie berusten allereerst, indien van toepassing, bij de oorspronkelijke rechthebbenden. Op al het andere opleidingsmateriaal berusten de auteursrechten bij Opdrachtnemer en mogen onder andere niet worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar worden gemaakt of aan derden ter beschikking worden gesteld.

Aansprakelijkheid

9. Opdrachtgever erkent dat Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor schade ontstaan bij de leerlingbegeleiding door Opdrachtnemer tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent voorts dat er geen sprake is van een resultaatsverplichting van Opdrachtnemer om de gestelde doelen bij de leerlingbegeleiding te bereiken.

Geschillen

10. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Disclaimer

Deze disclaimer geldt voor alle websites en domeinnamen waarvan Remedial Teaching Praktijk Wilhelminapark eigenaar is.Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechtenOp de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Remedial Teaching Praktijk Wilhelminapark en worden beschermd door (internationale) wetgeving.Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van Remedial Teaching Praktijk Wilhelminapark te worden verkregen.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s).

Koppelingen naar websites die niet van Remedial Teaching Praktijk Wilhelminapark zijn:

Op deze website van Remedial Teaching Praktijk Wilhelminapark staan  koppelingen/ hyperlinks naar websites van derden. Remedial Teaching Praktijk Wilhelminapark heeft geen zeggenschap over die sites. Remedial Teaching Praktijk Wilhelminapark is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Misbruik

Remedial Teaching Praktijk Wilhelminapark zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

Remedial Teaching Praktijk Wilhelminapark behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan
Remedial Teaching Praktijk Wilhelminapark de toegang tot de webpagina monitoren.

Toepasselijkheid

Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de Remedial Teaching Praktijk Wilhelminapark – website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.